REGLEMENT KUURREIZEN

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie van de KMR.

 1. Minder draagkrachtige patiënten met een reumatische aandoening die voor de eerste keer in aanmerking wensen te komen voor subsidie van de KMR, dienen een medische verklaring te overleggen.
 2. Bij de zorgverzekeraar dient ieder jaar een verzoek te worden ingediend om in aanmerking te komen voor een door hen verzorgde kuurreis, dan wel een vergoeding voor een zelf te organiseren kuurreis. Pas na ontvangst van een schriftelijke afwijzing kan men beroep doen op subsidie van de KMR. De aanvraag bij de zorgverzekeraar dient zo snel mogelijk te worden ingediend.
 1. Ontvangt men een financiële tegemoetkoming van de zorgverzekeraar en kiest men voor een gesubsidieerde KMR groepsreis, dan dient de tegemoetkoming te worden betaald aan de KMR.
 1. Het bedrag dat u van de zorgverzekeraar ontvangt wordt elke twee jaar vergeleken met het bedrag dat de KMR die twee jaar betaalt aan subsidies. Het eventuele verschil zou kunnen worden aangevuld door KMR.
 1. Wanneer de zorgverzekeraar een financiële bijdrage toekent voor een individuele kuurreis dan zal deze in mindering worden gebracht op de toe te kennen subsidie van de KMR.
 1. Het bestuur van KMR kan eventueel navraag doen bij de zorgverzekeraar, welke vergoedingen men wel of niet geeft.
 1. Indien uw de formulieren niet compleet heeft teruggezonden naar het landelijk secretariaat, kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.
 2. Afhankelijk van het beschikbare budget en de draagkracht van de deelnemers stelt het bestuur het subsidiebedrag per persoon per jaar vast. Overschrijden de aanmeldingen het beschikbare budget, dan zal het bestuur over de toewijzing beslissen.
 3. Bij reservering van een kuurreis wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Subsidie verstrekt voor een twee weekse kuurreis bedraagt 2/3 deel van een 3 weekse kuurreis.

 

 

Voorwaarden voor deelname aan een door KMR georganiseerde reis.

 1. Als u niet in aanmerking komt voor subsidie kunt u wel deelnemen aan een door KMR georganiseerde reis. De kosten komen dan volledig voor uw eigen rekening.
 2. U bent verplicht zelf voor een reis- en annuleringverzekering te zorgen. KMR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die moeten worden gemaakt tijdens een kuurreis.
 3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van minimaal € 300,00  te worden voldaan aan het reisbureau.
 4. Wanneer u het hele bedrag heeft betaald, is uw boeking definitief.
 5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het reisbureau. Daarna wordt de prijs verhoogd en doorberekend aan de deelnemers. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.
 1. Indien de overeenkomst binnen 10 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet ter stond de gehele reissom aan het reisbureau worden voldaan.
 1. Verklaring van de huisarts dient jaarlijks te worden ingevuld en ondertekent toegezonden worden naar het secretariaat.
 2. Deelnemers moeten zelfredzaam ( zichzelf kunnen aankleden e.d.) zijn om zonder persoonlijke begeleiding mee te kunnen.
 3. Rolstoelpatiënten en deelnemers die voor ADL extra hulp nodig hebben, dienen zelf voor deze persoonlijke begeleiding te zorgen. De financiële gevolgen daarvan komen voor eigen rekening.
 1. Het ondergaan van een kuur geschiedt volledig op eigen risico. KMR kan dan ook op geen enkele wijze voor eventuele gevolgen aansprakelijk worden gesteld.
 1. De groepsreis zal minimaal onder leiding staan van 1 begeleider van de KMR of 1 begeleider van de reisorganisatie, het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal kuurreizigers.
 2. Deelnemers die niet of gedeeltelijk deelnemen aan het kuurprogramma komen niet voor subsidie in aanmerking.