DOELSTELLING EN MISSIE

Oprichting in 2000

LET OP!

Helaas is het recent niet mogelijk gebleken contact te krijgen met het bestuur van de KMR.
Het is onduidelijk of de organisatie nog actief is.
Kijk voor informatie over artrosebehandelingen op Reumafonds, Lasertherapie NL of Thuisarts.

 

doelstelling

DOELSTELLING

De KMR wil de kwaliteit van het leven van patiënten verbeteren of verlichten. Dat kan bijvoorbeeld door pijnbestrijding in de vorm van “kuren” in een daarvoor speciaal ingericht kuuroord. De behandelingen worden op het individu afgestemd. De KMR bemiddelt speciaal voor reumapatiënten bij kuurreizen naar zo’n kuuroord door middel van financiële ondersteuning. Patiënten met voldoende financiële middelen kunnen wel mee op zo’n kuurreis. Zij hebben echter geen recht op een financiële bijdrage van de KMR.

De stichting Kuren met Reuma (KMR) is op 10 februari 2000 opgericht.

MISSIE

In navolging van de Nederlandse humorist  Max Tailleur (1909 – 1990), vooral bekend om zijn “Jiddische” humor met grappen van Sam en Moos, heeft de stichting KMR zich ook sterk gemaakt voor de minder draagkrachtige reumapatiënten door vooral met de opbrengsten via kledinginzameling reuma kuurreizen te kunnen financieren. Max Tailleur leed zelf aan reuma en ervoer hoe belangrijk het kuren voor reumapatiënten kon zijn.

Onze stichting trekt zich het lot van de minder draagkrachtige reumapatiënten sterk aan omdat er nauwelijks meer zorgverzekeraars zijn die reumakuren vergoeden, waardoor deze patiënten een belangrijke vorm van behandeling mis lopen.

Niet voor iedereen betaalbaar

Reumakuren zijn erg effectief

Weinig vergoedingen vanuit de zorg

De stichting Kuren met Reuma (KMR) heeft een overzicht opgesteld van haar activiteiten

BESTUURSLEDEN

Mevrouw J. Lautenbach- v/d Zee, voorzitter
Mevrouw A.M. van Dijk-Meijer, secretaris/penningmeester
De heer F.R. Burchartz, 2de secretaris

BELONINGSBELEID

Statuten: bestuur Artikel 3 lid 7:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij hebben tevens recht op een redelijke vergoeding voor bijzondere of veelomvattende werkzaamheden die ter vervulling van hun bestuurstaak worden verricht. 

BESTUURSACTIVITEITEN

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met:

a. Het aanvragen van vergunningen voor het houden van inzamelingen of plaatsen van een container en vraagt gemeenten, waarvan ze geen vergunning krijgt, naar de reden hiervan. Dit kan leiden tot een hoorzitting waarin een afgevaardigde van het bestuur zijn of haar mening over de afwijzing kan uit een zetten. .

b. Controle uitoefenen tijdens inzamelingen.

c.  PR verzorgen, het geven van radio-interviews, het plaatsen van artikelen in plaatselijke kranten t.b.v. de te houden inzamelingen.

d. Een goede boekhouding voeren die ingericht moet zijn volgens de richtlijnen van het CBF.

e. Verantwoording afleggen aan CBF over de inkomsten en uitgaven.

f.  De belastingdienst heeft als voorwaarde aan alle ANBI’s gesteld, dat de organisaties voor 1 januari 2018 alles openbaar moest maken op hun website/internet. Voor 2018 geldt als voorwaarde dat alle bescheiden over 2017 voor  1 juli 2018 op internet geplaatst moet zijn.

g. Het bemiddelen en coördineren bij het samenstellen van groepskuurreizen voor reumapatiënten enz.

h. Het zoeken naar bestuursleden met ervaring, indien dat nodig zou blijken.

i. Het aanschrijven van sponsoren.

j. Het up to date houden van  briefpapier KMR en visitekaartjese.d.

k. Het maken van een nieuw beleidsplan 2018.         

l. Er zijn contacten gelegd  met het Nationaal Reumafonds.

n. Er is een samenwerking met SVKI.

o. Wij zijn aangesloten  bij Goede Doelen Nederland, Filantropie Nederland, SVKI.

p. Wij zijn erkend als goede doel door  CBF  en ANBI’s.

In 2017 vergaderde het bestuur 5 x,  inclusief de jaarvergadering. In 2017 werd zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail overleg gepleegd, i.v.m. de financiën.  Om de kosten te drukken wordt met vrijwilligers gewerkt en vergadert het bestuur op een bijna gratis locatie.

Opgemaakt op 5 mei 2018 te Nieuwe Pekela
A.M. van Dijk-Meijer, secretaris